اين وبلاگ به آموزش اينترنتي زبان انگليسي براي مقاطع راهنمايي كمك ميكند

 

                                       فاعل

 

 فاعل کاری یا حالتی را انجام می دهد مثل  (Mina – Ali – Miss Amini – Mr Karimi –mother-Her friend )ضمایر فاعلی کلماتی هستند که در جمله جانشین اسم می شوند واز تکرار اسم جلوگیری می کنند

                   ضمایر فاعلی 

 

من

تو

او (مونث )

او (مذکر )

آن (اشیاء حیوان )

ما

شما

آنها

 

            I

         You

         She

         He

          It

         We

You          

They          

 

      ضمیر فاعلی (  I  )همیشه ودر همه جای جمله با حرف بزرگ نوشته می شود .

            تو یک دانش آموز هستی .    You are a student                                

          من یک دانش آموز هستم .          I am a studen

 

             متمم + فعل + فاعل =جمله خبری        

            

                                         افعال To be 

 

       فعل کلمه ای است که روی دادن حالتی یا انجام دادن کاری را بیان می کند . فعل در جمله  زمان و شخص  انجام دهنده کار را نشان می دهد . فعل در جمله بسیار مهم است .

 ( To be   )  به معنای بودن و در جمله نقش فعل را دارد .این افعال با فاعل های مختلف تغییر می کنند .

 

         

                    جمع                              مفرد 

 

ما هستیم           We are                  

شما هستید       You are             

 

آنها هستند        They are            

 

 

  من هستم           I am                   

تو هستی        You are              

او هست ( مونث)She is     

او هست (مذکر )   He is          

آن است                It is                    

 

 

  

برای  کامل کردن جمله از متمم استفاده می کنیم .

   من یک معلم  دندانپزشک هستم .  .I am a dentist

   آن یک سگ است .                          . It is a dog                       

 

          مخفف contraction

 

برای اینکه سرعت گفتار و نوشتار زیاد شود  فاعل و فعل را مخفف می کنیم .حرف اول فعل  را حذف  می کنیم  و در حذف می کنیم  ودر بالای آن آپستروف میگذاریم .

                    مخفف

    I'm 

  You 're            

She 's               

He 's              

It 's                

We 're            

You 're          

They 're        

  I am           

You are          

She is            

He is             

It is               

We are          

You are         

They are        

        

تو یک  پرستاری  .            .You 're a nurse                       

ما کشاورزانیم .               .We 're farmers                                 

 

     سوالی کردن افعال (To be )

 

  برای سوالی کردن جمله با این افعال ا را در اول جمله می آوریم  .

 

 

 

  جمله سوالی = متمم + فاعل + فعل To be ( Am –Is – Are )

 

 

 

او یک کارمند است .               . He is an employee                  

آیا او یک کارمند است ؟         ? Is he an employee   

 

       پاسخ مثبت کوتاه و کامل short and long positive answer

 

برای پاسخ دادن باید جمله را به حالت خبری برگردانیم . برای پاسخ مثبت از کلمه ( بله , Yes ) استفاده می کنیم .

 

آیا آنها کتاب ها هستند ؟                                            ?  Are they books                                            

بله آنها هستند . آنها کتابها هستند .       . Yes , They are . They 're books  

  

 

پاسخ مثبت کوتاه  =. + فعل( Am –Is –Are )  + فاعل  + ,Yes   

 

 

 

پاسخ مثبت کامل = .+ متمم + فعل(Am –Is –Are ) + فاعل +, Yes 

 

 

در پاسخ مثبت کوتاه حتما باید اسم شخص یا شیئ تبدیل به ضمایر فاعلی شود .در پاسخ مثبت کوتاه نباید مخفف کنید .

 

آیا احمد یک دانش آموزاست ؟       ?Is Ahmad a student                    

بله او است   .                                        . Yes , he is

در پاسخ کامل استفاده از حالت مخفف یا تبدیل اسم به ضمیر فاعلی اختیاری است .

نوشته شده توسط فرزانه صفرزاده در ساعت  | لینک  |